Onze visie

Binnen Dol-fijn engageren we ons om het beste uit elk kind te halen in een krachtige leeromgeving.

Dankzij onze vernieuwende en flexibele aanpak, vormen we zelfstandige leerlingen die getuigen van doorzettingsvermogen. Wij willen onze leerlingen bewust maken van hun eigen capaciteiten en zullen ons onderwijs zo ontwerpen en inrichten dat leerlingen daar maximale kansen toe hebben. Onder meer hoekenwerk, differentiatie, co-teaching en 4-sporenonderwijs kunnen hiertoe bijdragen.

We zijn een school waar fouten maken mag, zodat we tot leren kunnen komen. Onze leerkrachten zijn talentenbouwers die ervoor zorgen dat leerlingen zich bewust worden van hun talenten. We zetten steeds onze groeibril op en zorgen ervoor dat elk kind zich op zijn manier kan ontplooien.

Onze school is een warme school met een open blik op de wereld; we werken graag samen met ouders en trekken geregeld naar buiten. Hier staat een team voor jullie klaar dat inspireert, zich betrokken voelt, dynamisch is en er naar streeft om elk kind de beste versie van zichzelf te laten worden.

#WijSpringenErUit

Onze visie in de praktijk

Ik kies voor mijn talent

Talentenbouwers

Als je kinderen veel kansen biedt in een rijke en uitdagende omgeving, merk je dat ze heel wat potentieel hebben… meer dan je misschien wel denkt! Onze uitdaging bestaat erin de talentenkiemen te ontdekken die in elk kind verborgen zitten. Het stimuleert ouders en leerkrachten om anders naar kinderen te kijken, het accent wordt verlegd!

Kinderen en hun talenten

Wij willen actief werken aan de ontwikkeling en bewustwording van de sociale talenten bij onze leerlingen.
Vaak zijn we ons nauwelijks bewust, van onze sociale talenten, laat staan dat we beseffen welke waarden en normen we hanteren. Om meer greep te krijgen op ons eigen gedrag en dat van anderen, is het belangrijk dat we ons realiseren welke waarden en normen erachter steken.
Daarom is het belangrijk, dat we kinderen leren omgaan met waarden en normen. Zowel met waarden en normen die thuis gelden, als die op school gelden en die in de omgeving gelden en eventuele verschillen daartussen. Door met kinderen te werken rond hun sociale talenten, helpen we hen bewust te worden van hun eigen denken en handelen, met als achterliggend doel een groeiende zelfstandigheid, toenemend zelfvertrouwen en een zelfbewuste levenshouding.

De volgende sociale vaardigheden komen aan bod

 • Ervaringen delen:

delen met anderen wat je bezighoudt, zowel positieve als negatieve ervaringen.

 • Aardig doen:

de ander op een positieve manier benaderen en zorg dragen voor anderen.

 • Samen spelen en werken:

samen met anderen iets tot stand brengen.
Hierbij zijn samen overleggen, afspraken maken en inbrengen van ideeën belangrijk.

 • Een taak uitvoeren:

omgaan met taken en opdrachten, zowel schoolse en andere taken, zoals de planten water geven,
het bord schoonmaken, de klas opruimen.

 • Jezelf presenteren:

jezelf kenbaar maken in het gezelschap van anderen.

 • Een keuze maken:

de manier waarop je kiest en beslist en of je eigen keuzes kunt maken. Zoals kiezen waarmee je wilt spelen, terugkomen op een beslissing.

 • Opkomen voor jezelf:

omgaan met weerstand van anderen en voor jezelf zorgen.

 • Omgaan met ruzie:

op een goede manier conflicten oplossen. Zoals naar een ander luisteren bij een ruzie, een compromis sluiten.

Oudercontacten

Wij organiseren twee oudercontacten per schooljaar, waarop alle leerkrachten, directieleden en medewerkers beschikbaar zijn om de resultaten en de attitude van je kind te bespreken. De data van de oudercontacten vind je terug op de activiteitenkalender. Bij problemen of vragen zijn wij steeds bereid tot een gesprek.

Kringgesprek

In elke klas houden we wekelijks een kringgesprek. Tijdens dit gesprek behandelt de leerkracht aspecten die met sociaal emotionele ontwikkeling te maken hebben.

Voorbeelden

 • Sociaal emotionele begrippen als “bang” of “zelfvertrouwen”.
 • Sociaal emotionele attituden, zoals denkfouten die kinderen maken bij het omgaan met elkaar
  (bijvoorbeeld: als je iemand niet leuk vindt, mag je hem/haar plagen).
 • Sociaal emotionele vaardigheden, zoals ‘naar elkaar luisteren’ of ‘iemand groeten’, dus normen en
  waarden. Vaak spelen wij in op de problemen die zich in de groep stellen.

School zonder geweld

Bijna dagelijks werken wij in alle klassen rond sociale vaardigheden. Maar ook bij ons op school ontstaan tussen kinderen wel eens conflicten. De leerkrachten zullen steeds proberen om in samenspraak met de betrokken kinderen het conflict op te lossen.

Toch wensen wij een duidelijk signaal te geven aan onze leerlingen: “Wij zijn een school zonder geweld!”.

Geweld kan niet getolereerd worden. Als een kind kind iemand anders met opzet fysiek pijn doet, zijn wij genoodzaakt om een sanctie te geven.

Rapporten

Via het rapport krijgen de ouders nauwkeurige informatie over de schoolvordering, het leergedrag en de sociale emotionele ontwikkeling van hun kind. Het rapport tracht zoveel mogelijk een totaalbeeld van het kind te schetsen, met de nadruk op de verhouding tussen inzet en resultaat. Zowel de persoonlijkheid, het gevoelsleven, de omgang met anderen, als de geleverde inspanning zijn belangrijk voor de opvoeding van het kind.

Op onze school worden twee rapporten voorzien. We voorzien voor alle klassen een woordrapport waar we vooral bespreken welke groei de kinderen de voorbije periode gemaakt hebben. Daarnaast hebben de kinderen van de derde kleuterklas ook een doelenrapport.

Vanaf het eerste leerjaar krijgen de kinderen naast het woordrapport ook een cijferrapport. De cijfers op de rapporten geven slechts weer waartoe je kind op een bepaald ogenblik in staat blijkt. Denk vooral aan de inspanningen die je kind leverde en waardeer het daarom.

Gelieve het rapport steeds aandachtig te lezen, achteraan te handtekenen en terug te bezorgen aan de juf.


Onze werking